THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chốt cổ đông.
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
Mã chứng khoán: DC1.
Mã ISIN: VN 000000DC15
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2021

Chi tiết xin xem file đính kèm link bên dưới:

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT CỔ ĐONG