Sơ đồ bộ máy quản lý

 Hoạt động tuân theo nguyên tắc sau

– Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 17/4/2007 và tuân thủ các quy định của pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông.

-Đại Hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác.

– Ban kiểm soát là cơ quan do Đại hội đồng cổ đồng bầu ra để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

-Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Giám đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.

– Giám đốc nghĩa vụ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về mọi điều hành hoạt động của Công ty.

-Giúp việc cho việc điều hành hoạt động của Công ty là các Phòng, các Ban chỉ huy công trường, Ban bảo hộ lao động.