Ban Lãnh Đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

 

 

Chủ tịch HĐQT
Hoàng Văn Tăng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Kinh tế
Kinh nghiệm: 27 năm

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Công ty
Trần Duy Anh
Trình độ chuyên môn: KS XD Cầu đường
Kinh nghiệm: 26 năm

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng
Hoàng Thọ Bắc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm: 22 năm Kế toán trưởng

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Phan Thành Sơn
Trình độ chuyên môn: KSXD
Kinh nghiệm: 22 năm

 

 

 

 

 

TP. Tổ chức – Hành chính
Trần Văn Sản
Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
Kinh nghiệm: 20 năm

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc Công ty kiêm TP. Kinh tế – Kế hoạch
Nguyễn Văn Nghĩa
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Kinh nghiệm: 15 năm

 

 

 

Tổ trưởng Tổ vật tư, XMTB
Phan Toàn Lực
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Kinh nghiệm: 18 năm

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban an toàn
Nguyễn Trọng Lợi
Trình độ chuyên môn: KS bảo hộ lao động
Kinh nghiệm: 08 năm