BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021