CÔNG BỐ THÔNG TIN: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỆU TẬP ĐẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 CÔNG BỐ THÔNG TIN: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỆU TẬP ĐẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

  1. Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25 tháng 03 năm 2021
  2. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chi tiết xem trong file đính kèm theo đường link bên dưới:

CÔNG BỐ THÔNG TIN: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỆU TẬP ĐẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021