HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024. BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT 35 NQ. HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 công bố Hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các văn bản liên quan

23.4.2024 HDQT Chương trình tại ĐHĐCĐ Thường niên 2024 (bản chỉnh sửa)

01.04.2024 57 HDQT Quy chế làm việc tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

01.04.2024 58 HDQT Vv Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 59 HDQT Vv Quy chế Bầu cử TV HĐQT và BKS tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 60 HDQT Vv Thông qua Thong qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu tại Đại Hội thường niên 2024

23.4.2024 087 HDQT Vv báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 ĐHĐCĐ Thường niên 2024 (bản chỉnh sửa)

23.4.2024 088 HDQT Vv báo cáo của HDQT tại ĐHĐCĐ Thường niên 2024 (bản chỉnh sửa)

BCTC 2023 CKS

21.03.2024 Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 QĐ 63. DIC No1-HĐQT Triệu tập Đai hội Cổ đông thường niên năm 2024 CKS

01.04.2024 Tờ trình 64 HDQT Vv Phê duyệt vay vốn hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 66 HDQT Vv báo cáo chi trả gốc và lãi vay Cán bộ CNV và Người thân tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 66 HDQT Vv Ký các hợp đồng mua bán giao dịch giữa DIC No1 và DIC Corp năm 2023 và xin chủ trương ủy quyền ký HĐ giao dịch năm 2024 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 67 HDQT Vv thông qua chủ trương trích lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao cho HDQT và Ban điều hành tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 68 HDQT Vv Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 69 HDQT Vv Miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS NK 2022 2027 tại Đại Hội thường niên 2024

17.04.2024 81 HDQT Vv Giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HDQT, BKS NK 2022 – 2027 CKS

01.04.2024 Tờ trình 71 HDQT Vv Kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2024

01.04.2024 Tờ trình 72 HDQT Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ Kiểm toán BCTC năm 2024

24.4.2024 NQ 35 HĐQT Vv Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, NK 2022 2027

24.4.2024 89 HĐQT Thông báo thay doi nhân sự TV. HĐQT và TV. BKS CKS

24.4.2024 Thông tin cá nhân Phan Thanh Nữ Diệu Trang (Chỉnh)

24.4.2024 Thông tin cá nhân Trần Thị Thu ( Chỉnh)