DC1: LINK TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( DIC số 1)

Tiếp theo nội dung thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã công bố đến Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 công bố Tài liệu, báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra vào ngày 23/4/2021, như sau:

1. Quyết định của CTHĐQT vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2021 rev

2.1. Quy chế làm việc tại đại hội

2.2. Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết

2.3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và ban kiểm phiếu

2.4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu

3. Báo cáo thường niên 2020

4. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

6. Báo cáo của ban kiểm soát

7. Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát

8. Báo cáo chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV

9. Báo cáo trích nguồn thưởng cho HQQQT do lợi nhuận vượt kế hoạch

10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

11. Tờ trình số 40, 63, 64, 65, 66

12. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông

13. Dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị

14. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT

15. Quy chế tổ chức hoạt động của ban kiểm soát 

16. Bản dự thảo sửa đổi điều lệ công ty trình ĐHĐCĐ 2021

Công ty kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu để nắm rõ thông tin, tham dự cuộc họp.

Trân trọng cảm ơn!

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( DIC số 1)