THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CHI TIẾT NHƯ SAU:

1.Phó giám đốc Ông Phan Thành Sơn đăng ký bán: 10.500 cổ phiếu.  Vui lòng xem link:

Công bố thông tin giao dịch Phan Thành Sơn 

2.Trưởng ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hiền đăng ký bán: 9.871 cổ phiếu. Vui lòng xem link:

Công bố GD cổ phiếu bà Nguyễn Thị Hiền