THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CÔNG TY DIC SỐ 1 CÔNG BỐ THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020.

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM THEO CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI.

 1. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
 2. QĐ LÙI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
 3. THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
 4. THÔNG BÁO MỜI HỌP
 5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ NĂM 2020
 6. TỜ TRÌNH THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, TỔ THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU
 7. NGUYÊN TẮC THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
 8. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
 9. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 10. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019
 11. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2019
 12. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
 13. BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
 14. BÁO CÁO CHI TRẢ PHÍ THUÊ TÀI SẢN
 15. BÁO CÁO TRÍCH NGUỒN THƯỞNG CHO HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 2019
 16. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 2018
 17. TỜ TRÌNH LỤA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019
 18. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
 19. TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT HẠN MỨC VAY VỐN TÍN DỤNG CHUNG 2020
 20. TỜ TRÌNH MIÊN NHIỆM VÀ PHAN THỊ THANH LOAN VÀ THAY THẾ ÔNG TRẦN VĂN HẬU THAY THẾ THÀNH VIÊN BẢN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
 21. THẺ BIỂN QUYẾT
 22. PHIẾU BIỂU QUYẾT
 23. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT