THÔNG BÁO NQHĐQT V/V LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

CÔNG TY DIC SỐ 1 THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19.

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG XEM LINK: LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020 ĐỂ PHÒNG DICH COVID19