NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA TÀI LIỆU HỌP VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 cÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA TÀI LIỆU HỌP VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.
Chi tiết vui lòng xem file tại đường link bên dưới

NQHĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA TÀI LIỆU HỌP VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020