QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIA HẠN VÀ HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 ( DIC SỐ 1) THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIA HẠN VÀ HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.
CHI TIẾT THÔNG BÁO XIN VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM:

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ GIA HẠN VÀ HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020