CÔNG VĂN HOÃN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( MCK: DC1) thông báo:

1. Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào 7h 30 ngày 24/04/2020.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Chi tiết xin vui lòng xem công văn đính kèm tại Link bên dưới:

CÔNG VĂN HOÃN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020