CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1, MCK: DC1 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

CHI TIẾT THÔNG BÁO XIN XEM TẠI ĐƯỜNG LINK:

CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020