NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CP TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 chi tiết như sau:

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
 • Mã cổ phiếu: DC1
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
 • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.149.965 cổ phiếu 
 • Mệnh giá: 10.000 đồng 
 • Tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu là: 

           3.149.965 cổ phiếu x 30%= 944.989 cổ phiếu 

 • Số cổ phiếu thực tế phát hành = 944.940 cổ phiếu 
 • Số cổ phiếu lẻ: 49 cổ phiếu hủy bỏ
 • Tổng giá trị phát hành: 9.449.400.000 đồng ( bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng) 
 • Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 4.094.905 cổ phiếu
 • Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 40.949.050.000 đồng 

File đính kèm:
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020