THÔNG BÁO TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Thời gian họp: Lúc 7h 30 Thứ 2 ngày 30/05/2022

Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA, tòa nhà CSJ Tower, số 169 đường Thùy Vân, Phường 8, Tp Vũng Tàu

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do TT Lưu ký chứng khoán VN, chi nhánh HCM chốt ngày 28/04/2022

Nội dung Đại hội: Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ  và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông xác nhận về việc tham dự đại hội ( theo mẫu đính kèm thông báo Mời họp) bằng thư điện tử, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ ngày 25/05/2022

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTY có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 28/04/2022 và theo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu đại hội: Đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website: www.dic1.vn mục Thông tin Cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết theo link bên dưới:

 1. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và ban kiểm soát
 2. Chương trình đại hội
 3. Báo cáo thường niên năm 2021
 4. Báo cáo quản trị công ty năm 2021
 5. Báo cáo tài chính năm 2021
 6. Báo cáo của Ban kiểm soát
 7. Báo cáo chi trả tiền lương của ban quản trị
 8. Báo cáo chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV
 9. Báo cáo trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch
 10. Báo cáo ký các HĐ mua bán giao dịch giữa DIC số 1 và TCT DIC
 11. Bản mẫu hợp đồng
 12. TT thông qua các HĐ giao dịch giữa cty DIC số 1 và TCT DIC
 13. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 14. TT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
 15. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 16. TT Phê duyệt hạn mức vay vốn ngăn hạn chung năm 2022-2023
 17. TT miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS
 18. TT thông qua danh sách đề cử HĐQT và BKS
 19. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động
 20. Dự thảo nghị quyết
 21. Đơn ứng cử thành viên HĐQT
 22. Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT
 23. Bản cung cấp thông tin ứng viên HĐQT
 24. Đơn đề cử TV HĐQT
 25. Đơn ứng của thành viên BKS
 26. Bản cung cấp thông tin ứng viên BKS
 27. Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên BKS
 28. Đơn đề cử thành viên BKS
 29. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 30. Danh sách người liên quan tới ứng viên thành viên HĐQT và BKS
 31. Đề cử ứng củ thành viên HĐQT và BKS NK 2022-2027