NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 VÀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

HĐQT Công ty CP Đầu  tư Phát triển Xây dựng số 1 thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như sau:

  • Dự kiến thời gian tổ chức: 01 buổi sáng của khoảng thời gian từ 26/05/2022 đến ngày 30/06/2022 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19;
  • Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 28/04/2022
  • Địa điểm tổ chức: Trung tâm sự kiện Aurora, tòa nhà CSJ, số 169 đường Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

NQ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn chốt danh sách tham dự cổ đông