CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.149.965 cổ phiếu.
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.149.965 cổ phiếu.
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 944.989 cổ phiếu.
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.449.890.000 đồng
 9. Tỷ lệ phát hành: (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10:3 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 30%)
 10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
 11. Ngày đăng ký cuối cùng: 13 tháng 4 năm 2022
 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:30 nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 30 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:30 (tương đương 30%), cổ đông A được nhận là (108/100) x30 = 32,4 cổ phiếu, thực nhận 32 cổ phiếu 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Chi tiết thêm vui lòng xem file đính kèm: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020