GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty DIC số 1 thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 từ sau ngày 30/04/2022 đến trước ngày 30/06/2022.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Nghị Quyết gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022