CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT.
CHI TIẾT XEM LINK BÊN DƯỚI:

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ DIC NO.1