Công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát công ty đăng ký mua vào 10.000 cổ phiếu DC1

Công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát công ty đăng ký mua vào 10.000 cổ phiếu DC1.
Chi tiết xin xem theo file đính kèm theo link sau:

Công bố thông tin mua vào cổ phiếu của Trưởng ban kiểm soát công ty