CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC số 1 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Họ và tên cá nhân: Ông Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty 

Số lượng đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu 

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 22/11/2021 đến 21/12/2021

Chi tiết vui lòng xin xem file đính kèm theo link bên dưới: 

Link: Công bố thông tin giao dịch của Chủ tịch HĐQT công ty