CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC số 1 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Họ và tên cá nhân: Bà Nguyễn Thị HIền

Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát

Số lượng đăng ký bán: 3.600 cổ phiếu

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 26/11/2021 đến 25/12/2021

Chi tiết vui lòng xin xem file đính kèm theo link bên dưới:

Link:Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Trưởng ban kiểm soát công ty