CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Công ty DIC số 1 công bố thông tin cổ đông nội bộ và người liên quan của cổ đông nội bộ như sau:

  1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức Phó Giám đốc công ty;
  2. Thông tin danh sách người có liên quan tới ông Nguyễn Văn Nghĩa kể từ ngày 1/12/2022 theo danh sách đính kèm theo link bên dưới.
  3. Tệp đính kèm 1: Công bố thông tin người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ công ty Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Tệp đính kèm 2: Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty.