CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

CÔNG TY DIC SỐ 1 CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY:

  1. ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM THEO LINK: KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ
  2. ÔNG NGUYỄN QUỐC ÂN, CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÌNH KÈM THEO LINK: KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN QUỐC ÂN 
  3. BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN, CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM THEO LINK: KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN