CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC số 1 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Họ và tên cá nhân: Ô. Nguyễn Quốc Ân

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc công ty

Số lượng đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 09/12/2021 đến ngày 08/02/2022

Chi tiết vui lòng xin xem file đính kèm theo link bên dưới:

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN QUỐC ÂN