BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022::

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.