BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (MCK: DC1) CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

CHI TIẾT XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM LINK BÊN DƯỚI:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020