BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( DIC số 1) công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nghị quyết HĐQT về việc tái bố nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

  1. Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  3. Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Chủ tịch HĐQT
  4. Công bố thông tin người có liên quan tới người nội bộ công ty