THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (MCK:  DC1) Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT QUYỀN CỔ ĐÔNG NĂM 2020