THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây Dựng công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Văn Thọ.

Chi tiết xin xem file đính kèm theo link: KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ