TB số 43/TB-DIC số 1-ĐHĐCD ngày 06.03.2024 Về việc Đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ( Thay thế công văn số 38 ngày 01.03.2024).

TB số 43/TB-DIC số 1-ĐHĐCD ngày 06.03.2024 Về việc Đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ( Thay thế công văn số 38 ngày 01.03.2024).CV 43 ngày 06.03.2024 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự Cổ đông thay thế thông báo số 38 ngày 01.032024 CKS