TB số 38/TB-DIC số 1-ĐHĐCD ngày 01.03.2024 Về việc Đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

TB số 38/TB-DIC số 1-ĐHĐCD ngày 01.03.2024 Về việc Đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

TB 38 ngay 01.03.2024 VV Ngay đăng ky cuoi cung chot DHCD Thuong nien 2024 CKS