NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng trân trọng công bố:

  • Nghị quyết số 63/2021/NQ/DIC No 1/ ĐHĐCĐ-NKIII
  • Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021

Cụ thể thông qua những nội dung sau:

1- Báo cáo thường niên 2020 Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT;

3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2021;

6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản của CBCNV bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021;

7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;

8- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của DIC Số 1.

9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

10- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022;

12- Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng).

13- Thông qua nội dung sửa đổi/bổ sung điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát DIC Số 1.

Chi tiết xin vui lòng xem tệp bên dưới:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021