NGHỊ QUYÊT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC só 1 thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm link bên dưới:

Nghị quyết của HĐ QT Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ