Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (MCK:  DC1) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.