NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (MCK:  DC1) đệ trình nghị quyết HĐQT về triển khai kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020.