Hồ sơ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. Chương trình họp đại hội cổ đông năm 2019   Chi Tiết : Download

1.  Danh sách hội đồng quản trị, mẫu giấy đăng kí, mẫu giấy ủy quyền, thư mời họp   Chi Tiết : Download

II. Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019   Chi Tiết : Download

III. Nguyên tắc thể lệ bỏ phiếu   Chi Tiết : Download

–   Mẫu phiếu biểu quyết  Chi Tiết : Download

IV. Nội dunng chính của đại hội

1. Trình bày báo cáo thường niên 2019 của ban giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019   Chi Tiết : Download

2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của HĐQT  Chi Tiết : Download

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán   Chi Tiết : Download

4. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoặt động năm 2019   Chi Tiết : Download

5. Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư kí công ty năm 2018 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019   Chi Tiết : Download

6. Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2019   Chi Tiết : Download

7. Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và ban điều hành do lợi nhận sao thuế năm 2018 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao   Chi Tiết : Download

8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sự dụng vốn sau phát hành   Chi Tiết : Download

Các tờ trình trình đại hội cổ đông thông qua gồm :

9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019   Chi Tiết : Download

10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018   Chi Tiết : Download

11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018   Chi Tiết : Download

12. Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2019   Chi Tiết : Download

13. Tờ trình thông qua chủ chương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DC1 từ giao dịch UPCOM sang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi đáp ứng đủ điều kiện    Chi Tiết : Download

14. Tờ trình thông qua nội dung sữa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động   Chi Tiết : Download

V. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019   Chi Tiết : Download