Bổ sung hồ sơ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bản sữa đổi số 86/DIC-No1-ĐHCĐ thay thế cho biên bản củ số 68/DIC-No1-ĐHCĐ

Chi Tiết : Download

Bản sữa đổi biên bản dự thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi Tiết : Download