CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu Tư phát triển xây dựng số 1 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022