CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỐ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 21/03/2023. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link:

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023