CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG DIC SỐ 1 CÔNG BỐ THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NỘI DUNG NHƯ SAU:
ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY DIC SỐ 1 ĐĂNG KÝ MUA VÀO 100.000 CỔ PHIẾU
PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH: THỎA THUẬN HOẶC KHỚP LỆNH