BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1  công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023:

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

danh sách người nội bộ liên quan: Danh sách người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ đính kèm