THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành