Hồ sơ Đại Hội cổ đông thường niêm năm 2024

Chương trình họp Đại hội thường niên năm 2024

01.04.2024 QĐ 63. DIC No1-HĐQT Triệu tập Đai hội Cổ đông thường niên năm 2024 CKS

01.04.2024 54 Thông báo mời họp, Chuong trình, Đăng ký tham dự…… DHĐCĐ thường niên năm 2024 CKS

01.04.2024 55. HĐQT giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS NK 2022 2027 CKS

01.04.2024 56.DIC No1. HĐQT Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 CKS

01.04.2024 57 HDQT Quy chế làm việc tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

01.04.2024 58 HDQT Vv Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 59 HDQT Vv Quy chế Bầu cử TV HĐQT và BKS tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 60 HDQT Vv Thông qua Thong qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 53.DIC No1 HĐQT Bao cao thuong niên 2023 CKS

01.04.2024 73 HDQT Vv Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 62 HDQT Vv Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại Hội thường niên 2024

BCTC 2023 CKS

21.03.2024 Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 63 HDQT Vv Ba1co cao chi trả tiền lương & thù lao của HĐQT và BKS tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 64 HDQT Vv Phê duyệt vay vốn hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 66 HDQT Vv báo cáo chi trả gốc và lãi vay Cán bộ CNV và Người thân tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 66 HDQT Vv Ký các hợp đồng mua bán giao dịch giữa DIC No1 và DIC Corp năm 2023 và xin chủ trương ủy quyền ký HĐ giao dịch năm 2024 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 67 HDQT Vv thông qua chủ trương trích lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao cho HDQT và Ban điều hành tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 68 HDQT Vv Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 69 HDQT Vv Miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS NK 2022 2027 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 70 HDQT Vv Giới thiêu danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HDQT, BKS NK 2022 2027 tại Đại Hội thường niên 2024

01.04.2024 Tờ trình 71 HDQT Vv Kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2024

01.04.2024 Tờ trình 72 HDQT Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ Kiểm toán BCTC năm 2024

Dự Thảo Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024

Phiếu Biểu quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2024

Đơn để cử Thành Viên BKS NK IV 2022 2027

Đơn để cử Thành viên HĐQT NK 2022 2027

01.04.2024 QĐ 63. DIC No1-HĐQT Triệu tập Đai hội Cổ đông thường niên năm 2024 CKS

01.04.2024 QD 70 HĐQT Thanh lập Ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

01.04.2024 NQ 33.2024 Thông qua thơi gian, đia điểm, chương trình, nội dung, hs tài liệu, Ban kiểm tra tư cách cổng đông tại DHCĐ thường niên 2024 CKS