Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018: download

2. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018: download

3. Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông năm 2018: download

4. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: download

5. Thư mời họp: download

6. Quy chế làm việc tại Đại hội: download

7. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và ban kiểm soát: download

8. Báo cáo tài chính năm 2017: trang 1-15 download, trang 16-30 download, trang 31-43 download

9. Báo cáo tình hình quản trị Công ty: download

10. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh: download

11. Báo cáo thường niên năm 2018: trang 1-8 download, trang 9-16 download

12. Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: download

13. Báo cáo chi trả phí thuê Tài sản để bảo lãnh vay ngân hàng: download

14. Tờ trình về việc quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng: download

15. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán: download

16. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: download

17. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018: download

18. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ:download

19. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu: download

20. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty DIC số 1: trang 1-20 download, trang 21-40 download, trang 41-58 download

21. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị của Công ty DIC số 1: trang 1-15 download, trang 16-30 download, trang 31-44 download

22. Dự thảo nghị quyết: download

23. Tờ trình Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018: download

24. Sửa đổi bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: download

25. Sửa đổi bổ sung Báo cáo chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay ngân hàng: download

26. Sửa đổi bổ sung Dự thảo Nghị quyết: download