NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 công bố nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023, chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

  1. NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2023
  2. TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2023