Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  Chi Tiết : Download

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  Chi Tiết : Download