GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022 SO VỚI NĂM 2021

Công ty DIC số 1 công bố công văn giải trình về việc thay đổi Lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với năm 2021. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI LNST NĂM 2022 SO VỚI NĂM 2021