Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

1

           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

   Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26/4/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại Khách sạn Capsaint Jacques số 169 Thùy Vân Phường 8 TP. Vũng Tàu. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 1.164.250 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 77.62 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

  1 – Biểu quyết thông qua báo cáo thường niên năm 2018 của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

  2 – Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2017.

  3 – Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

  4 – Biểu quyết thông qua báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

  5 – Biểu quyết thông qua báo cáo về việc chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018.

  6 – Biểu quyết thông qua báo cáo về việc chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2018.

  7 – Biểu quyết thông qua Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch trích khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

  8 – Biểu quyết thông qua chủ trương chọn công ty Kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

  9 Đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

  10 – Đồng ý phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018.

  11  Đồng ý thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018.

  12  Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và ban hành Quy chế về Quản trị công ty.

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội:

1

  2

7a

3

Ông Trần Văn Sản – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày, thông qua Nội dung chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội.

4

Ông Trần Duy AnhGiám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

5

Ông Nguyễn Văn ThọChủ tịch Hội Đồng Quản Trị báo cáo trước Đại hội về tình hình quản trị Công ty năm 2017.

6

Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội báo cáo tài chính năm 2017.

7

Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát, đọc báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

8

Dương Thị Thu Trang – đại diện Ban Kiểm Phiếu trình bày Nguyên tắc thể lệ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

8a

Trần Thị Hằng – Tổ trưởng Tổ Thư Ký đọc thông qua dự thảo Nghị Quyết và Biên bản cuộc họp.

411

Ông Trần Duy Anh – thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố kết thúc Đại hội.